Trwa ładowanie strony.

 

Systemy jakości

HACCP

HACCP jest skrótem od angielskich słów Hazard Analysis and Critical Control Point, który oznacza system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych. Ma on na celu ochronę interesów konsumenta, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta dokumentując prowadzone procesy i dając dowód spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Jest to system prewencyjny, którego założeniem jest identyfikacja zagrożeń oraz znalezienie sposobu na ich wyeliminowanie bądź ograniczenie do akceptowalnego poziomu. Nieodłącznym elementem systemu HACCP jest Dobra Praktyka Produkcyjna oraz Dobra Praktyka Higieniczna.

Zastosowanie systemu HACCP

Obowiązek wdrożenia i stosowania systemu HACCP mają wszystkie firmy bez względu na ich wielkość:

 •   producenci żywności lub dodatków do nich,
 •   przetwórcy żywności lub dodatków do nich,
 •   przedsiębiorstwa pakujące, magazynujące, transportujące żywność lub dodatki do niej,
 •   dystrybutorzy, hurtownicy i placówki handlujące żywnością,
 •   przedsiębiorstwa cateringowe i placówki żywienia zbiorowego.

Przesłanki do wdrożenia systemu HACCP

Z dniem 1 stycznia 2006 roku, na podstawie rozporządzenia 852/2004 WE z 29 kwietnia 2004 roku dotyczącego higieny środków spożywczych, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą stosować zasady systemu HACCP.

Korzyści

 •   Spełnienie wymagań przepisów prawnych
 •   Efektywna gospodarka surowcami,
 •   Zmniejszenie strat poprzez zmniejszenie liczby reklamacji,
 •   Aktualizacja wiedzy i podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach roli jakości
  i bezpieczeństwa w produkcji.
 •   Zdyscyplinowanie załogi i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach.
 •   Zapewnienie spełnienia oczekiwań klientów, dając gwarancję produktu bezpiecznego i wysokiej jakości.
 •   Zapewnienie aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z jakością
  i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 •   Umożliwienie podjęcia działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu.
 •   Nowy system dokumentacji pozwalający szybko reagować na powstałe (zapisane) niezgodności
  i problemy - co w praktyce oznacza oszczędność finansową.